top of page

Om Matix fyra moduler

Jag ska nu beskriva kursinnehållet på Matix och vad du som eventuell framtida Matixstudent får lära dig inom de fyra modulerna som året är uppdelat i.


Matix-året är alltså uppdelat i fyra moduler över två terminer. Modulerna fokuserar på olika ämnen där personlig utveckling är genomgående under hela programmet. I första modulen introduceras ämnet innovation som kopplar vetenskapliga förhållningssätt, teorier och verktyg inom innovation management i relation till hållbar tillväxt i en global samhällsutveckling.

Undervisningen inom första modulen består av föreläsningar, seminarier och workshops, samt praktiskt analyserade av sitt eget partnerföretag inom ämnet innovation. Modulen avslutas med en företagsanalys där du som elev applicerar kunskapen du tagit åt dig och undersöker hur ditt partnerföretag hantera ämnet innovation. Vilken inriktning och del av innovation bestämmer du själv som elev utifrån intresse och relevans för partnerföretaget.

Andra modulen fokuserar på strategi med syfte att ge dig som student

en förståelse för hur nya och etablerade verksamheter strategiskt kan positionera sig i en föränderlig marknad och samhälle. Man kan både

fokusera på hur företag historiskt har skapat sig möjligheter och hur

alternativa framtidsscenarion kan se ut, därefter skapa strategier och

visioner för att nå dessa mål. Även denna modulen består av

föreläsningar, seminarier och workshops för att sedan med hjälp av teorin

analysera partnerföretagets strategier. Avslutningsvis har du som student i

uppdrag att undersöka och utmana ditt partnerföretags strategiska

visioner och affärsmodeller genom att utföra och presentera en

företagsanalys inom ämnet. Precis som i tidigare analys så är inriktningen

på strategi ditt eget val, exempelvis kan analyser skrivas om

internationalisering, expandering, intern verksamhetstrategi eller

marknadsstrategi. Valet är fritt och helt och hållet ditt!


I tredje modulen läser du om förändringsledning, vilket innefattar hur du som ledare utför en förändring inom ett företag. Kursen lyfter fram och diskuterar alternativa tillvägagångsätt för att förändra eller utveckla verksamheter. Fokus ligger på att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska sammanhang, där du som student tränas i att analysera konkreta situationer och identifiera olika handlingsalternativ. Denna modul består av föreläsningar, litteraturseminarier och reflektioner som delas mellan studenter för att sedan ge feedback till varandra. Detta med syfte för att hjälpa varandra och utveckla tankesätt och kunskap. Kursen examineras genom en presentation av en förändringsmodell där du som student ska utifrån teori och egna tankar från diskussioner skapa en egen modell med

perspektiv och handlingar som du tycker är viktiga under en förändring.

I den avslutande modulen på Matix skriver du en magisteruppsats med en klasskamrat där ni tillsammans väljer ett område som era två partnerföretag kan dra nytta av (där är jag idag!!). Varje uppsatspar blir tilldelade en handledare som har i uppgift att vägleda och ge råd under modulens gång. Under uppsatsskrivandet utför man mindre rapporter såsom en rårapport (idéer på olika inriktingar), planeringsrapport (planering av

arbetet, syfte och problemformulering) och en mittrapport. Sedan lämnas magisteruppsatsen in för opponering för att få feedback till den slutliga versionen som lämnas in innan terminens slut.

Alla modulerna hänger ihop och har alltså personlig utveckling som en röd tråd genom hela programmet, vilket är unikt och grymt. Om du är intresserad av att läsa Matix, så tycker jag definitivt att du ska ta chansen att upplev denna lärorika och spännande resan tillsammans med 29 nya vänner!


Allt gott!

Oscar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page