top of page

Matix goda rykte bygger på vår förmåga att skapa fruktsamma samarbeten mellan akademi och näringsliv.

Länk i meny
Vi tar samverkan på största allvar.

Vårt noggranna arbete med att välja vilka studenter som ska samverka med vilka företag bäddar för ett lyckat samarbete under året. Därför har vi skapat en gedigen process som tar hänsyn till en rad faktorer för att Matix-året ska gynna både studenternas och företagens utveckling.

Att välja ut vilka studenter och företag som ska samverka bygger på kunskap och förståelse om studenternas kompetens och behov, samt företagens situation och utmaningar.

 

Läs mer om hur vi väljer ut en student till varje företag. Klicka på rubrikavsnitten i det gula fältet eller scrolla neråt på sidan.

Så här väljer vi ut student till företaget

01. Förståelse för syfte och mål

Företag: Vi besöker företaget för att förstå vilka ni är och diskuterar kapaciteten att omvandla den kunskap som genereras genom Matix till ett faktiskt värde för organisationen.

Student: Efter antagning via grundläggande intervjuer startar Matix med fördjupande teambuilding. I en månads tid arbetar vi nära studenterna för att lära känna dem och deras färdigheter.

02. Förståelse om företagen

Företag: Varje företag får formulera en presentation som beskriver målsättningar på kort och lång sikt samt utmaningar och behov med fokus på var Matix kan spela en roll.

 

Student: Studenterna fördjupar sin kunskap om företagen, både individuellt och i olika grupperingar. Förståelse om företagens historia, vilka möjligheter och utmaningar de tycks stå inför, samt marknad, bransch och andra faktorer studeras. 

03. Förståelse för varandras potential

Företag: I september intervjuas alla företag av sex team med fem studenter i varje. Intervjun är formad av Matix för att studenterna ska få god insyn om varje företag och vad det skulle innebära att samverka med er.  Genom att intervjuas av studenterna får ni förståelse för dem som målgrupp. Minst 2 men gärna 3-4 personer från företaget behöver delta under en halvdag som ni får inbjudan till i god tid.

 

Student: Studenterna leder och driver intervjuerna med syfte att kunna analysera vad det innebär att samverka med företagen. Hur ser företagen på att samarbeta med en Matix-student? Finns en specifik kultur eller värderingar som företaget lever efter? Vad för uppdrag har företagen behov av? Intervjuerna är omfattande och i studentteamen hjälps man åt under en hel vecka att intervjua drygt 30 företag 

04. Analys och val av företag

Företag: Efter partnerintervjuer ges företag möjlighet att dela med sig av nytillkomna perspektiv. Vi efterfrågar insikter eller nya idéer om vad året för en student hos er kan komma att innebära.

 

Student: I team och individuellt klarlägger studenterna förståelsen om företagens karaktär, bransch, erbjudande, behov, utvecklingsfas, kultur m.m. Rapporter med individuella analyser och preferenser om varje företag tas fram. Inför att kursledningen väljer ut vilken student som ska samverka med vilket företag analyseras denna data och vi kart-lägger olika alternativ.

05. Val av student för företaget

Företag: Kursledningens urvalsarbete grundar sig på lång erfarenhet och en väl genomarbetad process som under drygt tre veckor framkallar ett resultat anpassat till syfte och mål för att delta som Partnerföretag. Vår kunskap och erfarenhet av företag i olika faser och företagskulturer samt från att arbeta med rekrytering och utveckling av små- och medelstora företag är faktorer som bidrar till vårt val av student till respektive företag.

 

Student: Partnerföretagen ingår i Matix-året som tillämpad (laborativ) utbildning. Från studenters ansökan via antagningsintervjuer och den första månaden i Matix får kursledningen förståelse för vilka olika företag som kan vara lämpliga att tillämpa Matix-året i.

06. Slutresultat och samverkansaktiviering

Företag: I slutet av september meddelas vilken student vi valt ut att samverka med företaget. Vi prövar många kombinationer och tar kontakt när vi valt ut en student för företaget. Om vi inte väljer ut någon student och ni därmed inte kan delta beror det på att förutsättningarna saknas för att matcha de studenter vi tänkt oss. Vi väljer enbart ut studenter vi tror har de förutsättningar som krävs för Matix-året i varje företag. 

 

Student: I slutet av september är alla matchningar klara. Studenterna får i uppdrag att ta kontakt med sina partnerföretag. Företag och student ges tillfälle att lära känna varann då man som student har i uppdrag att vara på plats i sitt Partnerföretag under vecka 40.

Förståelse för syfte & mål
Förståelse om företagen
Förståelse för varandras potential
Analys och val av företag
Val av student för företaget
Slutresultat & samverkan
Vår pedagogik med Partnerföretag
Studenter i uppdrag

 

Matix är vare sig klassisk praktik eller ett slags trainee-upplägg. Matix är unikt i att varje student tillämpar kunskaper på avancerad nivå i riktiga företag. När kunskap och lärande omsätts i realiteten skapas reell förståelse. Företagen utgör den miljö där varje student kan nå reell kunskap om företagsutveckling med fokus på affärsstrategisk utveckling och förändringsledarskap. Inför beslut om vilket företag varje student tilldelas har vi arbetat nära studenterna i en månad. Under den perioden lär vi känna dem och de lär känna varann, vilket lägger grunden för en stark gemenskap inom klassen. Vår pedagogik bygger på att kurskamrater och kursledningen både stimulerar, utmanar och fungerar som en trygg hamn under utbildningens gång. Detta är nödvändigt för att studenterna ska ta sig an företagen på det sätt som är Matix syfte och mål.

421A6356 (komprimerad).jpg
421A1234.jpg
Företag i partnerskap

Varje år söker vi upp företag som är intresserade av att utvecklas både kunskapsmässigt och affärsmässigt. Matix står för "Management av tillväxt"  - alltså att driva och leda företag i olika tillväxtfaser. Vårt fokus är särskilt att arbeta med strategisk utveckling och förändringsledarskap. Vi är en Företagsekonomisk Magisterutbildning på Handelshögskolan. De företag som deltar som Partnerföretag är öppna för nya perspektiv och kunskaper. De är måna om att fördjupa sina kunskaper, lära nytt och lära om. De är nyfikna på sin kapacitet att omvandla den kunskap som genereras under Matix till ett faktiskt värde för verksamheten.

I dialogen med intresserade företag skapar vi oss en bild av företagets målsättningar, kultur, behov och utmaningar - jämte ledningens sätt att resonera kring Matix fokusområden. Dessa faktorer tar vi med oss när vi väljer ut en student till företaget.

bottom of page