top of page
  • Matix

7 tips inför en strategisk process


Kärnan i all strategiskt arbete är aktiviteter. Det handlar om att medvetet välja en uppsättning aktiviteter som ger en unik värdemix. Men för att lyckas med detta måste involverade personer vara överens om vad som ska göras och varför. Därför måste betoningen i ett strategiskt arbete ligga på den öppna processen, det vill säga på en ärlig dialog där ni byter era bilder av nuvarande situation, önskat läge och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Här följer några råd inför ett strategiskt arbete:


1. Balansera kontroll och lärande! För mycket kontroll hämmar lärandet, medan för mycket utrymme för lärande sker på bekostnad av kontroll. Skapa en balans mellan de båda. All strategisk utveckling bör gå på två fötter: en avsiktlig och en framväxande. Med andra ord planera aktiviteter, men var beredd på att en del av dem aldrig kommer att realiseras och att andra oplanerade aktiviteter tillkommer. 


2. Tydliggör en målbild! Målen påverkar hur era medarbetare tänker och handlar. Målen motiverar, de ser till att ni fördelar resurser på rätt sätt och med rätt fokus. Lägg tid på att konkretisera innehållet i målbeskrivningen, så att alla involverade förstår. Ju tydligare målen är, desto större chans har ni att nå dem. Målbeskrivningen kan bestå av en bild, eller några sidor med förklarande text. Det viktiga är att medarbetarna kan ta del av och förstå den. Det går att beskriva långsiktiga mål som en vision, en mission eller som ett syfte. Välj det begrepp som passar er bäst. Det viktiga är att inte fastna i debatter kring begreppens olika definitioner. Vilket begrepp som än används så är det en bra utgångspunkt.


3. Våga ta höjd! Studier visar att motivationen är som störst när chansen att uppnå ett mål är lika stor som risken att inte göra det. Tyvärr är de vanligt att personer i ledningen är rädda för att göra bort sig och därmed riskera sina jobb, vilket gör att de väljer att vara passiva och sätta låga mål. Renässanskonstnären Michelangelo lär ha sagt: Den stora faran för de flesta av oss är inte att vi sätter vårt mål för högt och missar, utan att vi sätter det för lågt och når det. 


4. Fokusera på det som är kritiskt! När ni ska analysera den externa och interna miljö är det lätt att drunkna i fakta. Utgå från det övergripande mål rikta uppmärksamheten endast mot sådant som är kan påverka era möjligheter att nå målen. När det gäller den externa miljö fokusera på de faktorer som är sannolika att inträffa och som har stor påverkan på verksamheten. De interna faktorerna kan prioriteras utifrån betydelsen de har för kundupplevelsen. Rensa bort all ”bra att ha” information, och fokusera på det väsentliga. 


5. Översätt konceptuella tankar till konkreta aktiviteter och konkreta aktiviteter till konceptuella tankar! Många strategiska processer innehåller ett av två vanliga fel: (1) man fastnar på övergripande nivå och lyckas inte översätta det till aktiviteter i vardagen, eller (2) diskussionerna fastnar på aktiviteter utan att lyckas se hur de hänger samman på konceptuell nivå. Ett bra strategiskt arbete länkar samman konceptuella tankar och konkreta aktivister i kausala kedjor som tydligt visar hur de hänger samman. Genom att beskriva hur aktiviteter hänger samman med övergripande mål kan ni kontrollera att det finns en tydlig koppling mellan planerade aktiviteter och övergripande mål. Kopplingarna skall vara uppenbara när ni följer spåret mellan aktiviteter och övergripande mål. 


6. Våga välja! Det är ganska vanligt med processer som slutar med att alla får sina önskemål tillgodosedda. Det kan bero på en rädsla för att säga nej och såra medarbetare. Men en bra strategi kännetecknas av att ni gör tydliga val och där ni fokuserar insatserna till ett fåtal områden som ni behärskar väl. En del bygger verksamheten på en särskild kännedom om kunderna, andra är duktiga på att utveckla nya produkter, medan några är duktiga på produktionssidan. Det innebär inte att man kan strunta i övriga delar av verksamheten, bara att man är medveten om vilket område som får bära upp företagets konkurrensförmåga. Utifrån vald basstrategi är det lika viktigt att välja bort områden som att identifiera dem som ska ingå i konceptet. Faktum är att ”sluta-göra-listor” är lika viktiga som ”att-göra-listor”. Fastställ vilka områden som får full finansiering, vilka som klara sig med mindre medel och vilka som inte får något alls. 


7. Säkerställ villkor för prestation! Bara om du och dina medarbetare får rätt förutsättningar kommer ni att genomföra aktiviteterna som planerat. Alla människor vill prestera väl, frågan är om man får förutsättningar att prestera på toppen av sin förmåga. Vad som är rätt förutsättningar är emellertid en individuell upplevelse och varje individ agerar utifrån sin tolkning av ”verkligheten”. En av ledarens viktigaste uppgifter är därför att föra en dialog med sina medarbetare om vad som förhindrar respektive gynnar goda prestationer. Studier visar att det som krävs för lyckade prestationer är en tydlig roll, ett genuint intresse för arbetsuppgifterna, information om företagets situation och kraft i form av kompetens, tid och pengar. Första bokstaven i nyckelorden bildar akronymen RIIK (Roll, Intresse, Information, Kraft). Vi kan således tala om att det krävs en RIIK arbetssituation för att säkerställa att strategin genomförs. 


Lycka till med det strategiska utvecklingsarbetet!

0 kommentarer

Commenti


bottom of page