top of page
  • Matix

...tillväxtledares drivkrafter?


Inom Entreprenörskapsforskning finns en strävan att identifiera faktorer som kan hjälpa oss att förutse framgång. Men vad betyder framgång för Entreprenörer? Påverkar den underliggande synen på framgång hur entreprenörer utvecklar sina företag? En studie från Australien (Angel et al., 2018) har bland framgångsrika entreprenörer identifierat fyra olika perspektiv på framgång som påverkar hur man väljer att växa. Utifrån entreprenörens syn på framgång och dess konsekvenser för företagets utveckling kan man prata om fyra olika typer: Individualisten, Tribalisten, Evolutionssten och Revolutionisten. 


För Individualisten handlar framgång mest om personlig tillväxt. Företaget betraktas som en del av dem själva och en grund för utveckling av den passion individen bär. För dessa entreprenörer handlar framgång om att få göra det man gillar och att bli bäst på det man gör. De utvecklar produkter och tjänster som de identifierar sig med och brinner för. Frihet och självständighet värderas högt. Sammantaget handlar framgång om att växa som person med hjälp av företagets tillväxt. Sannolikt är individualister mer ovilliga att driva innovativa eller riskfyllda strategier för att nå tillväxt, eftersom ett misslyckande påverkar deras rykte.


En Tribalist sätter kunden i centrum. Även om också tribalister eftersträvar individuella mål så är målen i sig kundcentrerade. Framgång handlar om att skapa en lojal grupp av kunder och medarbetare med ett känslomässigt engagemang för företaget. Tillväxt handlar om att få ”stammen” att växa vilket kräver nöjda kunder, varför nöjda kunder är Tribalistens främsta drivkraft och den främsta indikatorn på framgång. Företaget är ett verktyg för att låta ”stammen” växa.


För Evolutionisten handlar framgång om att förändra marknaden genom innovation, att förändra marknadens normer och praktiker. Här handlar självförverkligande om att vara innovativ och att ständigt steget före kunden. Finansiell framgång ses som en möjliggörande för ytterligare innovativ utveckling. Framgång ses som tillfällig och kontinuerlig utveckling genom att förutse framtida behov anses vara nödvändigt för att överleva på en dynamisk marknad. Evolutionister kan därför antas vara mer benägna att växa genom att investera i forskning och utveckling för att främja innovation och lansera nästa generations produkter till marknaden.


Revolutionisten lägger fokus på social förändring. Här finns en orientering och en strävan mot det kollektiva goda. Personlig tillfredsställelse nås genom att ta itu med svåra sociala problem och att arbeta för allmänheten. Verksamhetens tillväxt sker ofta genom utveckling av partnerskap och nätverk och ses som ett medel för att nå fler och därigenom öka samhällets välbefinnande. Revolutionister delar sålunda många av de sociala entreprenörernas egenskaper - deras förmåga att attrahera samhällsstöd och resurser är en återspegling av huruvida de har identifierat ett socialt problem som andra anser vara värt att lösa. 


Vem är du som tillväxtledare? Viken typ av tillväxtledare är det du som rådgivare möter? Genom att förstå vilka drivkrafter som du eller någon annan agerar utifrån finner du vägledning i vilken typ av strategi som skapar energi. 


Referens

Angel, P., Jenkins, A., & Stephens, A. (2018). Understanding entrepreneurial success: A phenomenographic approach. International Small Business Journal, 0266242618768662.

0 kommentarer

Comments


bottom of page