top of page
Länk från meny

Framtidens ledare är mästare på... 

Innovation, Strategi och Förändringsledarskap.


Handelshögskolans Matix-program är designat i tre sammanhängande kursmoduler och ett reflektionstema för personlig utveckling. Varje kursmodul är en akademisk fördjupningskurs på magister/masternivå. Matix fördjupar lärandet i affärsförnyelse, strategi och förändringsledarskap och leder till en MSc i Management of Growth.

Läs mer om varje kurs. Klicka på boxarna i bilderna eller scrolla ner på sidan. Vill du bekanta dig med lärarna kan du klicka på fotona för PeO, Jonas, Björn och Fredrik.

 

Peo Hillman

Jonas Fasth

Björn Remneland-Wikhamn

Fredrik LavénKursmodulen
Innovation 


Kursmodulen
Strategi

Kunskapsmodulen
Förändrings-ledning

Kunskapsbegrepp

Förändringsledning, Förändrings-modeller, tillväxtlogik, trend- och omvärldsanalys.

friends.png

Ledarskapsbegrepp

Förändringsanalysera, Modellera, facilitera & coacha, Matix forum 4.

Affärsmannabegrepp

Leda utvärderingssamtal, presentera förändringsmodell, ta ställning till projektfokus för VT i Business Lab

🌟Varför är det viktigt med förändringsledning?
 

Vilka utmaningar som var och en av oss kommer att möta är svåra att förutsäga. Men en av få saker vi kan vara säkra på är att framtiden innehåller förändringar, oavsett bransch eller position. Förändringar som när de blir påtagliga och ibland oundvikliga får oss ofta att känna förvåning, eller förvirring och kanske motvilja. Även ifall vi kanske tänkt, sett eller till och med önskat att förändring ska ske. Förändring kan vara något av det svåraste som finns att hantera. I ett företag eller en organisation gäller det för både ledare och medarbetare. Företag och andra organisationer är ofta i behov av någon form av kontinuerlig förändring. Det kan handla om ändrade villkor, behov eller krav från omvärlden, eller om konkurrens men också för att företaget växer och behöver organiseras och ledas annorlunda. Om vi ska stärka förmågan till förändringsbenägenhet och personlig adaptivitet måste vi utveckla vår förståelse för hur förändringar kan ledas.

💡Vad innebär kursmodulen i förändrings-ledning och vad innehåller den?
 

Kursmodulen i Förändringsledning startar i januari och är den sista av de tre huvudmodulerna före uppsatsen. Med allt som lärts ut och erfarits under höstterminen är det hög tid att utveckla förståelse för förändringsarbete och vad som krävs av ledare i en dynamisk miljö. Modulen bygger på mycket reflektion för att hitta sin egen modell för förändringsledning, som ett hjälpmedel för att hantera utmaningar som förändringsledare. När förändringsvindarna blåser upp till storm är det skönt att ha ett fundament att luta sig tillbaka på. Tyvärr finns det ingen universallösning, utan vi måste alla finna vår egen modell som passar oss som personer och de styrkor respektive svagheter vi bär. Därför tränar vi i kursmodulen på att "framkalla" olika modeller för förändringsledning. En av modellerna väljs sedan ut och appliceras på det företag man ansvarar för. Under kursens gång bjuder gästföreläsare på sina erfarenheter och tankar om förändring och förändringsledarskap.

Förändringsledning

Ledartema
Personlig utveckling och Reflektion

Kunskapsbegrepp

Reflektion, coaching, ledarskap, dialog, öppna upp, lära, tillämpa.

friends.png

Ledarbegrepp

Reflektera, upptäcka, testa, coacha & coachas, leda & ledas, lustfyllt,

okomfortabelt, närvaro, vänskap. 

Affärsmannabegrepp

Utveckla personligt ledarskap, testa komfortzonen, kliva fram, öppna upp, bjuda till, stanna upp, lyssna in ta plats, ge utrymme, få resultat

🌞 Varför är reflektion viktigt?

 

Det är förmodligen en ganska enkel fråga eftersom vi troligen använder någon form av reflektion i allt vi tar oss för. Den

personliga reflektionen finns inom oss. Men hur medvetna är vi om det och hur tar det sig uttryck? Hurdana är vi mot oss själva och hur leder vi oss framåt i vardagen? Svaren kan säkert uppfattas självklara för några men är kanske inte det för alla.

Att personlig utveckling är viktigt är nog de flesta överens om. Inte minst de som varit med om skillnaden mellan när något upplevts som utvecklande och dess motsats. Ändå förefaller det som att reflektioner om personlig utveckling sällan upp-märksammas. Inte minst i utbildningar. Är då Personlig utveckling och reflektion något vi bör värdesätta som viktigt i utbildning? Utveckling upplevs dessutom subjektivt. Det någon upplever bra kan någon annan uppleva dåligt. 

 

🌟 Vad innebär Personlig utveckling & Reflektion och vad innehåller det? 

Personlig utveckling och reflektion är ett lärtema som löper genom hela Matix-året. Det har sin tonvikt på var och ens personliga ledarskap och då menar vi den egna utvecklings-resan under läsåret, liksom den mentala närvaron, grader av medvetenhet och personliga reflektionen. Tillsammans med 29 klasskamrater kan det personliga ledarskapet också innebära utveckling i att förstå andra och utvecklas tillsammans med andra. Möjligheten till personlig utveckling ges i Matix alla delar. I detta temat ägnar vi tid till och sätter ord på t ex upplevelser, känslor, framgångar, bakslag och omtag för att nämna några. Under läsåret lär vi ut coachingmetodik och tillämpar olika reflektionsövningar. De s.k. lärteamen bildas där lärande skapas ur teori och från tillämpning genom reflektion och dialog.

I löpande Matix-forum faciliteras för reflektioner om situationer och tillstånd som uppstår i bl a Business Lab:s och lärteamen.

Ledarskap

Kunskapsmodulen
Innovation

Kunskapsbegrepp

Innovation, strategi, affärsmodeller, tillväxt, organisation, kundvärde, trend- och omvärldsanalys.

friends.png

Ledarskapsbegrepp

Jag vs. Vi, lärteam och lärpartner, coaching & personligt ledarskap.

Affärsmannabegrepp

Företagsintervjuer, Business Lab, affärsutvecklingsteam, företags-kultur, entreprenörskap och tillväxtföretag

🚀 Varför är det viktigt med innovation?
 

Innovation handlar om förändring. Om att kunna skapa det vi behöver och det vi vill, samtidigt som vi behöver lära oss att nyskapa det som ännu inte existerar när det är dags att lämna gamla hjulspår. Vare sig vi vill eller inte är vi del av en värld som är i rörelse och förändringar sker runt omkring oss hela tiden. Vi har alla behov av att utveckla vår dynamiska förmåga. Det innebär att träna vår förmåga till att förändra och förändra oss, samt vår rörlighet och anpassningsförmåga till olika situationer och tillstånd. Såväl organisationer som vi enskilda individer är beroende av dynamisk förmåga. Att hantera den komplexitet det medför kräver egen innovationskraft, ett eget driv. Dessutom bör innovation vara viktigt för oss då det oftast är mer motiverande och utvecklande att vara i innovativa miljöer. Kreativitet drar till sig andras kreativitet.

💡 Vad innebär kursmodulen i innovation och vad innehåller den? 

 

Innovation & företagsamhet är den första kursmodulen i Matix och den sätter grunden för resterande läsåret. Kursen fokuserar på de begrepp vi arbetar med i Matix-programmet; t ex innovation, kreativitet, entreprenörskap, affärsmodeller. Vi jobbar med vad dessa innebär och hur vi förhåller oss till dem. Under kursen genomförs affärsmodell- och kundvärdeanalyser i olika workshops. Flertal gästföreläsare deltar, allt från personer i innovationsbolag till entreprenörer och ledare i tillväxtföretag. Under kursen startar de första uppdragen i våra Business Lab's - dvs de medverkande partnerföretagen. Det betyder att börja lära känna bolaget samt att analysera vad de har för drivkrafter, mål och hur de arbetar med sin utveckling. Som student lär man känna varandra i team och klass utmanas både i grupp och individuellt att tänka kreativt, självständigt och reflekterande, inte minst i att översätta teorier till praktisk handling.

Innovation & företagsamhet

Kunskapsmodulen
Strategisk affärsutveckling

Kunskapsbegrepp

Strategi, affärsutveckling, scenarion, affärsmodeller, värdeskapande, värdekonstellationer, omkonfigurera erbjudande och företag, blue ocean

friends.png

Ledarskapsbegrepp

Tillämpning personlig reflektion, Lärteamsutveckling, Matix-forum 2, lärpartner, företagspresentationer, personligt ledarskap i Business lab

Affärsmannabegrepp

Scenarioutveckling, strategianalys, leda och driva företagsinitiativ, presentationer för företagsledning 

🌟 Varför är det viktigt med strategi?

 

Strategi handlar om hur företag skapar värde. Men istället för att studera  hur ett företag gör det som en isolerad företeelse är det viktigt att förstå företagets värdeskapande i sitt helhetssamman-hang. Det innebär att anta ett nätverksbaserat perspektiv och se till företagets hela omvärld.  Strategi hjälper även företaget att tydliggöra hur det kan och ska agera för att utvecklas och nå målsättningar. I strategiarbete kan företag framkalla vägval och föreställa sig planering inför alternativa framtider - inte minst i relation till olika aktörer och öppenhet inför oväntade händelser. Strategi ska ge fokus på både planering som förberedelse för handling och förmågan att hantera framväxande strategier.

Vad innebär kursmodulen Strategi och vad innehåller den?

Kursmodulen i Strategi är den andra kursen som ges i Matix under höstterminen. Den är en perfekt fortsättning efter första kursmodulen i innovation där vi satt grunden för att arbeta med affärs- och företagsförnyelse. Nu innebär det bland annat att utforska strategi- och affärsutvecklingsbegreppen i sin helhet. Här skapas förståelse för begreppet strategi och alternativa perspektiv på strategiskt värdeskapande i ett föränderligt affärs-landskap. Föreläsningar och interaktiva workshops blandas och i regel deltar ett företag med sitt konkreta behov av strategi-och affärsutveckling. Över ett par veckors tid arbetas scenarion fram för hur företagets strategi och erbjudande kan utvecklas. Det presenteras live för företagsledningen. Under kursen ges teori-fördjupning i att arbeta med strategi- och affärsförnyelse samt värdeskapande utveckling av affärsmodeller.

 

Precis som i övriga kursmoduler avslutas kursen med att individuella analyser genomförs i det tillväxtföretag var och en har ansvar för. Analysen mynnar ut i en examinationsrapport som även redovisas muntligt. Efter feedback presenterar alla resultatet i form av en företagsrapport för företagets ledning.

Det sker individuellt på plats i företaget. Slutligen skrivs en reflektion om hur företagsledningen tog emot rapporten och om lärdomar inför nästa tillfälle.

Strategisk affärsutveckling
🎯 Magisteruppsats

Avslutningsvis i Matix genomförs en Magisteruppsats som innebär att man tillsammans med en klasskollega väljer ett avgränsat ämne att fördjupa sig i, med hänsyn tagen till både företagets behov och eget intresse. Examensarbetet i Matix skall utgå från ett verkligt företagsekonomiskt problem som har identifierats i tillväxtföretaget. Frågeställningen skall vara kopplad till innovation, strategi, eller förändringsledning. För examens-arbetet gäller även särskilt krav om företagens behov av redogörelse, återkoppling, dokumentation, sekretess etc. Parallellt under hela uppsatsperioden som pågår mellan april och juni fortsätter tillämpningen av affärsutvecklande bidrag på plats i företaget.

Har du frågor om kursinnehållet?

 

Hör av dig till Jenny som är vår studentkommunikatör.

 

bild1_edited.png
bottom of page