top of page

Vår förmåga att hitta rätt utmaning för varje student har lagt grunden för Matix goda rykte!

Länk i meny
Vi tar matchningen på största allvar.

Rätt matchning mellan student och företag är avgörande för ett lyckat samarbete under året. Därför har vi etablerat en gedigen matchningsprocess där vi tar hänsyn till en rad faktorer för att identifiera kopplingar som bidrar till både studenternas och företagens utveckling.

De bästa matchningarna är inte alltid de mest självklara. Kunskap och förståelse om studenternas kompetens, intressen och behov, samt företagens situation och utmaningar är viktiga faktorer för en bra matchning.

Matchningsprocessen

01. Förståelse för person och organisation

02. Information om företagen

03. Lära känna varandra

04. Preferenser inför matchning

05. Matchningsarbete

06. Matix startar

Så här går det till

01. Förståelse för person och organisation

Student: Efter antagning via grundläggande intervjuer startar Matix med fördjupande teambuilding. I en månads tid arbetar vi nära studenterna för att lära känna dem, deras färdigheter, behov och målsättningar.

Företag: Vi genomför ett möte i företaget för att förstå vilka ni är och i dialog med företagsledaren diskuteras kapaciteten att omvandla den kunskap som genereras genom Matix till ett faktiskt värde för organisationen.

02. Information om företagen

Student: Studenterna fördjupar sin kunskap om företagen, både individuellt och i olika grupperingar. Fokus ligger på att förstå vilken resa företagen gjort och vilka möjligheter och utmaningar de tycks stå inför. Även marknad, bransch och andra förutsättningar studeras. 

Företag: Varje företag ges i uppdrag att beskriva målsättningar på kort och lång sikt samt utmaningar och behov med fokus på var Matix kan spela roll.

03. Lära känna varandra

Student: Studenterna agerar under året i 6 team. När ni första gången möter dem är det dessa team ni träffar. Mötet fokuserar på: Vad innebär det att vara på plats i de olika företagen? Hur organiserar sig företaget? Hur tänker såväl företagen som studenterna kring att samarbeta ihop? Finns en specifik kultur eller väsentliga värderingar som företaget lever efter? 

​Företag: I ert första möte med studenterna träffarna ni dem teamvis. Det är en enastående möjlighet att träffa alla studenter. Det finns aldrig bara en eller ett fåtal kandidater som passar företaget. Vid mötestillfället, som pågår under en halvdag ges ni som företag chans att spegla flera infallsvinklar. Det ligger som grund för vilka studenter vi i Matix sedan ser som möjliga att matcha med er. Träffen ger ofta nya perspektiv kring vad en Matix-student kan innebära för företaget.

04. Preferenser inför matchning

Student: Efter att teamen träffat företagen delar studenterna sina perspektiv med kursledningen. En analys med individuell syn på varje företag tas fram. Inför kursledningens matchning används denna data tillsammans med studenternas individuella preferenser för att matcha. 

Företag: Efter halvdagen tillsammans med de 6 teamen ges ni som företag möjlighet att dela med er av reflektioner. Vi efterfrågar insikter från dialogen med studenterna. Det kan handla om att ni nu inser att fokus under året bör vara något annat än vad ni initialt tänkt er.

05. Matchningsarbete

Student: Kursledningens matchningsarbete följer en välfungerande och gedigen process där vi under ett par veckor arbetar med att matcha mot företagen utifrån vår förståelse om året samt studenters kompetens, behov och personlighet. 

Företag: Kursledningens matchningsarbete grundar sig på lång erfarenhet och en mycket genomarbetad process där vi under ett par veckors tid arbetar med att matcha studenterna utifrån deras och företagens förutsättningar och utmaningar.

06. Matix startar

Student: Studenterna får i sitt första uppdrag själva ta kontakt med sina partnerföretag. Företag och student bestämmer gemensamt hur de ska lägga upp introduktionen då studenterna är på företaget hela första veckan.

Företag: Företagen får en bekräftelse på om och vilken matchning som  genomförts. Underhandskontakt från kursledningen sker ofta, men inte alltid. Vi prövar många kombinationer och tar kontakt när vi har en matchning som vi fullt ut står bakom. Om matchning inte sker tar kursledningen kontakt och förklarar varför.

Så här jobbar vi i matchningsprocessen
För studenter

 

När matchningen startar har vi arbetat med studenterna i en månad. Under den perioden lär vi känna studenterna på djupet och lägger grunden för en stark gemenskap inom klassen. Vår pedagogik bygger på att kurskamrater och kursledningen både stimulerar, utmanar och fungerar som en trygg hamn under utbildningens gång. Detta är nödvändigt för att studenterna ska våga gå ut och ta för sig i företagen. Samtidigt som detta pågår växer en tydlig bild av varje students målsättningar, egenskaper, kompetens och behov av utmaningar fram.

För företag

Vi träffar intresserade företag och utvärderar tillsammans om de är redo för Matix. Det är viktigt att de företag som deltar är öppna för nya perspektiv och att vi ser att det finns kapacitet att omvandla den kunskap som genereras under Matix till ett faktiskt värde för verksamheten. I dialogen skapar vi oss en bild av varje företags målsättningar, kultur, behov och utmaningar, samt ledningens sätt att resonera kring dessa teman. Dessa faktorer tar vi sedan med oss när vi matchar företagen med en passande student.

bottom of page