top of page
  • Matix

...betydelsen av SMEs med tillväxt?


Varför växer vissa företag men inte andra? Agerar tillväxtföretag på ett sätt som särskiljer dem från andra företag? Frågorna har intresserat många: politiker i deras försök att skapa rätt förutsättningar för växande företag och entreprenörer med ambitioner att utveckla sina verksamheter. En rad studier har visat att tillväxt är viktigt för att skapa nya jobb (tex Birch, 1979; Birch & Medoff, 1994; Storey, 1994; Parker, 2004; Parsley and Dreessen, 2004; Valliere, 2006). Henrekson & Johansson (2010) fann till och med att ett litet antal tillväxtföretag stod för en oproportionell stor andel av nya jobb, vilket överensstämmer med tidigare studier som visat att 4% av företagen stod för 50% (Storey, 1994) till 70% (Birch & Medoff, 1994) av alla nya arbetstillfällen. Men tillväxt innebär inte bara nya arbetstillfällen, det innebär också en högre överlevnadsgrad än hos företag som inte växer (Davidsson et al, 2001; Storey & Greene, 2010). Tillväxt skapar ett organisatoriskt utrymme som verkar som buffert mot plötsliga externa förändringar och således bidrar till varaktig livskraft (Shepherd & Wiklund, 2009). Dessutom innehåller tillväxtföretag en högre andel innovation (Coad, 2009; Schreyer, 2000; Storey, 1994; Smallbone et al., 1995) och bättre arbetsmiljö för de anställda (Troske, 1999; Coad, 2009). Därför har både management konsulter och olika former av offentliga utvecklingsprogram riktat sin uppmärksamhet mot de företag som lyckas växa för att identifiera framgångsfaktorer och sprida dem till andra företagsledare. Det finns ett stort intresse från samhället kring vad som leder till tillväxt i företag, och jakten på tillväxtmekanismer tycks inte avta. Men trots att vår kunskap kring tillväxt expanderar så växer inte genomsnittsföretaget (Coad, 2009). Vi kan därför enligt såväl Stam (2010) som Andersson & Tell (2009) förvänta oss att studier kring tillväxt även fortsättningsvis kommer att vara av stort intresse.


En ur ett tillväxtperspektiv särskilt intressant kategori av företag är små- och medelstora företag (SME) som ofta beskrivs som katalysatorer för den framtida ekonomin. Det är inte konstigt då de utgör mer än 95% av företagen i de flesta länder (OECD, 2004) och enligt Bauer (2002) står för 66% av alla anställda och 55% av alla intäkter i den privata sektorn i Europa. Meghana et al (2011) genomförde en studie i 99 länder som visar att SMEs står för 86% av alla nya arbetstillfällen, en siffra som överensstämmer med en studie av de Kok et al (2011) som visade att 85% av tillväxten av arbetstillfällen var hos SMEs. Det finns därför fog för att påstå att SMEs spelar en huvudroll i skapande av arbetstillfällen. Hur stort bidraget är varierar mellan länder och regioner, och det finns meningsskiljaktigheter kring huruvida bidraget i första hand är ett resultat av många företagsstarter och inkrementell expansion eller om det är en liten andel företag med kraftig tillväxt som står för huvuddelen av arbetstillfällen, men sammantaget finns en samsyn kring att SMEs spelar en avgörande roll för skapande av arbetstillfällen (se tex Davidsson & Delmar, 1997; Robbins et al, 2000; Hamilton and Dana, 2003; Akhavan and Jafari 2008; Baptista et al, 2005). 


Dessutom finns studier som visar på SMEs avgörande roll för innovation (Narula 2004; Uden 2007). Enligt Robbins et al (2000) beror det bland annat på att större företag har en tendens att koncentrera sina produkter till områden med en stabil och förutsägbar efterfrågan, medan mer riskfyllda områden överlåts till SMEs som därför kan sägas utgöra ett verktyg genom vilket entreprenörer kontinuerligt erbjuder idéer, kunskap och innovationer. Gray (2004) betraktar därför de små företagen som den Europeiska entreprenöriella ekonomins ryggrad, medan Lans et al (2008) beskriver dem som den ekonomiska utvecklingens motor tack vare sin mångfald och flexibilitet. En hälsosam ekonomi är därför beroende av den utveckling som en stark och dynamisk småföretagssektor kan erbjuda (Deakins & Freel, 1998; Florén, 2005). Samtidigt visar studier att upp till 25% av alla SMEs har potential att växa, men att endast 10% av dem har förmågan att växa (European Commision, 1999). Om fler av de 25% av SMEs som anses har potential att växa kan åstadkomma tillväxt betyder det mycket inte bara för det enskilda företaget utan också för samhället som helhet. Därför behöver vi utveckla och sprida mer kunskap om hur tillväxt i SMEs skapas. 


Referenser

Akhavan, P., & Jafari, M. 2008. Towards learning in SMEs: an empirical study in Iran. Development and Learning in Organizations, 22(1): 17-20. 


Anderson, S & Tell, J. (2009), The relationship between the manager and growth in small firms, Journal of small business and enterprise development, vol 16, no 4: 586-598 


Baptista, R., Escaria, V., & Madruga, P. 2005. Entrepreneurship, Regional Development and Job Creation: Case for Portugal. Discussion papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy No 0605, Max Planck Institute for Research into Economic Systems Group Entrepreneurship, Growth and Public Policy. 


Bauer, B. 2002. Kleine und mittlere Unternehmen - Übersicht über Bedeutung, bereits getroffene und mögliche weitere Maßnahmen auf EU-Ebene und in Österreich. Wien: Bundesministerium für Finanzen. 


Birch, D. 1979. Job generation process, Joint Center for Neighborhood and Regional Development, MIT, Cambridge, MA. 


Birch, D. & Medoff, J. 1994. ́Gazelles ́, in L.C. Solmon and A.R. Levenson (eds.), Labour Markets, Employment policy and job creation, Boulder and London, Westview press 


Coad, A. 2009. The growth of firms: A survey of theories and empirical evidence. Cheltenham: Edward Elgar. 


Davidsson, P., & Delmar, F. 1997. High-growth firms: characteristics, job contribution and method observations. 


Davidsson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. 2001. Tillväxtföretagen i Sverige, Stockholm, SNS Förlag. 


Deakins, D. and Freel , M. 1998. Entrepreneurial Learning and the Growth Process in SMEs. The Learning Organization, 5 (3): 144-155. 


European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry (1999), SMEs in the Growth Phase - Key Factors in Improving Competetiveness.


Florén, H. 2005. Managerial Work and Learning in Small Firms. Department of Project Management, Chalmers University of Technology. 


Gray, C. 2004. Management development in European small and medium enterprises. Advances in Developing Human Resources, 6(4), 451-469.


Hamilton, R.T. and Dana, L.P. 2003. An increasing role for small business in New Zealand”, Journal of Small Business Management, Vol. 41 No. 4, pp. 402-8. 


Henrekson, M. & Johansson, D. (2010), Gazelles as job creators: A survey and interpretation of the evidence, Small Business Economics, Vol 35, No 2, pp. 227-244 


Lans, T., Biemans, H., Verstegen, J. and Mulder, M. 2008. The influence of the work environment on entrepreneurial learning of small-business owners. Management Learning, Vol. 39 No. 5, pp. 597-613. 


Narula, R. 2004. R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of globalization. Technovation, 24: 153-161. 

OECD. 2004. Effective policies for small business. 


Parker, S. 2004. The economics of self-employment and entrepreneurship, Cambridge University Press, Cambridge


Parsley, C. & Dreessen, E., (2004) Growth Firms Project: Key Findings. Ottawa: Industry Canada 


Robbins, D.K., Pantuosco, L.J., Parker, D.F. and Fuller, B.K. 2000. An empi- rical assessment of the contribution of small business employment to US state economic performance. Small Business Economics, Vol. 15 No. 4, pp. 293-302. 


Schreyer, P. 2000. High-growth firms and employment. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2000/3. 


Shepherd, D. & Wiklund, J. (2009), Are we comparing apples with apples or apples with oranges? Appropriatnes of knowledge accumulation across growth studies, Entrepreneurship Theory and Practice, 33, pp 105-123 


Smallbone, D., Leigh, R. and North, D. 1995. The caracteristics and strategi- es of high growth SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 1(3): 44-62. 


Stam, E. (2010), Growth beyond Gibrat: firm growth processes and strategies, Small business Economics, 35, pp 129-135 


Storey, D. J., & Greene, F. J. 2010. Small business and entrepreneurship. Financial Times Prentice Hall.


Storey, D.J. 1994. Understanding small business sector. London: Rutledge 

Troske, K. R. 1999. Evidence on the employer size-wage premium from workerestablishment matched data. The Review of Economics and Statistics, 81(1), 15-26. 


Uden, L. 2007. How to promote competitive advantages for SMEs: issues, ideas and innovation. Journal of Business systems, governance and ethics, 2(2), 1-15. 


Valliere, D., (2006), Consequences of growth: shaping entrepreneur attitu- des, International journal of Entrepreneurship and Innovation, vol 7, No 3, pp 141-148 

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page