Matix goda rykte bygger på vår förmåga att skapa fruktsamma samarbeten mellan akademi och näringsliv.

 
Vi tar matchningen på största allvar.

Rätt matchning mellan företag och student är avgörande för ett lyckat samarbete under året. Därför har vi etablerat en gedigen matchningsprocess där vi tar hänsyn till en rad faktorer för att identifiera kopplingar som bidrar till både studenternas och företagens utveckling.

De bästa matchningarna är inte alltid de mest självklara. Kunskap och förståelse om studenternas kompetens och behov, samt företagens situation och utmaningar är viktiga faktorer för en bra matchning. Läs mer om hur matchningen går till nedan.

Matchningsprocessen

01. Förståelse för utbytet med Matix

02. Förståelse om företagen

03. Förståelse för varandras potential

04. Reflektion inför matchning

05. Matchningsarbete

06. Matchresultat och programaktiviering

Så här går det till

01. Förståelse för utbytet med Matix

Företag: Vi genomför ett möte i företaget för att förstå vilka ni är och diskuterar kapaciteten att omvandla den kunskap som genereras genom Matix till ett faktiskt värde för organisationen.

Student: Efter antagning via grundläggande intervjuer startar Matix med fördjupande teambuilding. I en månads tid arbetar vi nära studenterna för att lära känna dem och deras färdigheter.

02. Förståelse om företagen

Företag: Varje företag får formulera en presentation som beskriver målsättningar på kort och lång sikt samt utmaningar och behov med fokus på var Matix kan spela en roll.

 

Student: Studenterna fördjupar sin kunskap om företagen, både individuellt och i olika grupperingar. Förståelse om företagens historia, vilka möjligheter och utmaningar de tycks stå inför, samt marknad, bransch och andra faktorer studeras. 

03. Förståelse för varandras potential

Företag: Match-intervjuer i september är en enastående möjlighet att förstå studenternas potential. Det finns aldrig bara en eller ett fåtal kandidater som passar företaget. Det ges chans att spegla många infallsvinklar oberoende om vilken student som ni matchas med. Intervjuerna ger ofta nya perspektiv kring vad en Matix-student kan innebära för företaget. 2 personer från företaget behöver delta under en halvdag som ni får inbjudan till i god tid.

 

Student: Studenterna leder och driver match-intervjuerna med syfte att skapa underlag om vad det innebär att matchas med företagen.

Hur ser ni på att samarbeta ihop? Finns en specifik kultur eller väsentliga värderingar som företaget lever efter? Vad för uppdrag ser ni framför er? Intervjuerna är djupgående och förutsätter att minst 2 personer deltar från företaget för att skapa rätt förutsättningar.  

04. Reflektion inför matchning

Företag: Efter match-intervjuer ges ni möjlighet att dela med er av nytillkomna perspektiv. Vi efterfrågar insikter eller nya idéer om vad året för en student hos er kan komma att innebära.

 

Student: Efter matchintervjuer delar studenterna sina perspektiv med kursledningen. En analys med individuell analys om varje företag tas fram. Inför kursledningens matchning används denna data tillsammans med studenternas individuella preferenser för företagen. 

05. Matchningsarbete

Företag: Kursledningens matchningsarbete grundar sig på lång erfarenhet och en väl genomarbetad process som under drygt två veckor framkallar ett matchresultat anpassat för företagens förut-sättningar och önskvärda utmaningar, satt i relation till Matix program och studentens preferenser.

 

Student: Vi som matchar vet vad Matix-året syftar till och har följt studenterna via antagningsintervjuer och teambuildingsintroduktion. Vi har lång erfarenhet av att förstå olika företags miljö, fas och kultur samt från att arbeta med rekrytering och utveckling av små- och medelstora företag. Dessa faktorer är väsentliga ingridienser inför vårt val av student till respektive företag.

06. Matchresultat och programaktiviering

Företag: I slutet av september ges bekräftelse på vilken student vi matchar företaget med. Underhandskontakt från kursledningen sker ofta, men inte alltid. Vi prövar många kombinationer och tar kontakt när vi har en matchning som vi fullt ut står bakom. Om matchning inte sker tar kursledningen kontakt och förklarar varför.

 

Student: I slutet av september är alla matchningar klara. Studenterna får i uppdrag att ta kontakt med sina partnerföretag. Företag och student bestämmer gemensamt hur de ska lägga upp introduktionen då studenterna är på företaget hela första veckan i oktober.

Så här jobbar vi inför matchningen
Studenter

 

När matchningen startar har vi arbetat med studenterna i en månad. Under den perioden lär vi känna studenterna på djupet och lägger grunden för en stark gemenskap inom klassen. Vår pedagogik bygger på att kurskamrater och kursledningen både stimulerar, utmanar och fungerar som en trygg hamn under utbildningens gång. Detta är nödvändigt för att studenterna ska våga gå ut och ta för sig i företagen. Samtidigt som detta pågår växer en tydlig bild av varje students målsättningar, egenskaper, kompetens och behov av utmaningar fram.

Företag

Vi träffar intresserade företag och utvärderar tillsammans om Matix är något som skulle passa dem. Det är viktigt att de företag som deltar är öppna för nya perspektiv och att vi ser att det finns kapacitet att omvandla den kunskap som genereras under Matix till ett faktiskt värde för verksamheten. I dialogen skapar vi oss en bild av varje företags målsättningar, kultur, behov och utmaningar, samt ledningens sätt att resonera kring våra fokusfrågor. Dessa faktorer tar vi sedan med oss när vi matchar företagen med en passande student.

Matix är en upplevelsebaserad magisterutbildning inom management och entreprenörskap där 30 studenter matchas med 30 företag varje år. Två dagar per vecka spenderar studenterna i våra partnerföretag där de applicerar kunskap de lär sig i skolan direkt i skarpt läge.

Postadress: Matix, Box 610, 405 30 Göteborg // Besöksadress: Vasagatan 1, 405 30 Göteborg

E-post: matix(a)handels.gu.se // Telefon: 031 - 786 10 00 (vxl)

Sidansvarig: Robert Orbelin

Matix logotyp