Kursinnehåll

MATIX är en ettårig kurs på avancerad nivå på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.  I alla kurser tillämpas fördjupningsämnet med partnerföretagets situation. Våra kursansvariga har i regel gedigen erfarenhet från näringslivet parallellt med akademisk meritering. Även gästföreläsare speglar sin syn på de specifika ämnena och att utveckla, driva och leda företag.

Året som helhet leder fram till en Ekonomie Magisterexamen (One-year Master). 
 

Praktisk tillämpning

Två dagar i veckan är vigda åt affärs-, organistions- och ledarutveckling i noga utvalda tillväxtföretag. Företagen kommer från de mest skilda branscher och kan ha allt mellan 2 till 50 anställda, ibland ännu fler. Det företagen har gemensamt är att de vill växa och utvecklas och det är här du som student kommer in.

Företagen som rekryteras till utbildningen står inför intressanta utmaningar. Vissa befinner sig i stark tillväxt, andra har en tydlig potential och ambition att växa, men har ännu inte lyckats fullt ut. Oavsett vilken tillväxtfas företaget befinner sig i kommer du som student att utmanas för att hjälpa företaget att styra mot en hållbar och lönsam tillväxt.

Tiden på företaget kommer garanterat att stärka ditt yrkesmässiga självförtroende och förbereder dig inför arbetslivet oavsett om du senare väljer att arbeta som ledare, entreprenör, konsult eller specialist. Du kommer att matchas ihop med ett passande bolag genom en ingående process där du själv är med och lämnar dina önskemål.

Via Handelshögskolan får du uppgifter att tillämpa på företaget. Inom varje delkurs skrivs ett PM där du anpassar aktuell forskning till det enskilda företagets situation och ger rekommendationer som är grundade på din analys. Utöver PM-arbetena finns tid för projekt som inte är direkt kopplade till någon delkurs. Det kan handla om att företaget vill ha hjälp med konkurrentanalyser, processkartläggning, statistiska analyser, medarbetarundersökningar, marknadsplaner eller internationalieringsstrategier för att nämna några av de saker som tidigare studenter har arbetat med.

Det är vi i kursledningen som förmedlar platser på partnerföretagen. Du behöver således inte ordna med det själv. Företagen träffar du i början av september på vårt "match-mingel" där alla som antagits till MATIX och de bolag som ingått Partnerskap med MATIX lär känna varandra.

Kursmoment

Innovation och företagssamhet 10 hp

Den första delkursen belyser entreprenöriella processer för innovation och företagsamhet. Affärsmodellsbegrepp lyfts fram och strategier för innovation som ska leda till nya tjänster eller produkter diskuteras. Parallellt med delkursen  studeras det specifika företagets situation och ett företagsamt mindset börjar ta form.

Löpande delkurs: Att leda och expandera 7,5 hp

Att leda och expandera är ett kursmoment som parallellt innehåller tillämpat lärande i ett  partnerföretag. Kursen löper under hela läsåret och rapporter och PM som anpassas och presenteras för partnerföretags ledning utgör examination.  En tillväxtanalys genomförs i partnerföretaget. Du genomför även olika affärsutvecklingsuppdrag i team med några av dina studiekollegor. Ibland erbjuder vi externa företag möjligheten att  på plats hos dem genomföra sådana uppdrag, och vid andra tillffällen arbetar du och ditt team med ett uppdrag i ditt Partnerföretag.  Under delkursen skriver du också reflektionsrapporter från de ledningsmöten du har i företaget.

 Vetenskaplig fördjupningsuppsats 15 hp

Partnerföretaget utgör även forskningsobjekt för examens-arbetet. Från september tills examensarbetet slutförs i maj förväntas data samlas till slutrapporten. Examensarbetet initieras således redan i september och intensifieras fr.o.m. mars månad.  Med fördjupningsarbetet analyserar, formulerar och presenteras ett problem med akademisk vetenskaplig metod. Uppsatskursens ledare är Fredrik Lavén. Tillämpningen två dagar i veckan i Partnerföretaget pågår parallellt även under uppsatsperioden mars-juni. 

Strategisk affärsutveckling 10 hp

I delkurs nummer två ges en inblick i vilka metoder som kan användas för strategisk utveckling samt hur man kan arbeta med värdeskapande och affärsförnyelse. Strategisk ledning diskuteras och affärsanalysering genomförs i partnerföretaget. Ett företag bjuds in till att presentera sina utmaningar och under en  halvdags workshop affärsutvecklar klassen bolaget och presenterar scenarion för företagets ledning.   

Förändringsledning 10 hp

Delkusren syftar till att ge perspektiv och öka kunskapen om olika globala strömningar eller förändringar som skapar tryck mot branscher, marknader, företaget eller dess omgivande affärslandskap. Även organisationens eller affärsmodellens bärkraftighet eller behov av kraftig förändring eller till och med transformation kan belysas. 

Löpande delkurs: Ledarskap och personlig utveckling 7,5 hp

I de så kallade lärteamen fördjupas kunskaper att både utveckla ett hållbart ledarskap och att få grupper och team att öka sin förmåga till samarbete.  I hög grad ställs krav på  personligt engagemang i att diskutera  värderingar, ledarskap, gruppdynamik och organisationskultur. Parallellt lärs grunderna i coaching ut. Gruppträffar och workshops är dialogbaserade där du som student genom hög delaktighet personligen speglar ditt succesiva lärande under året. 

Officiell kursplan