MATIX - Management av Tillväxtföretag är en ettårig kurs på avancerad nivå på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Kursansvarig för MATIX (60 hp) är docent Björn Wikhamn. I alla kurser tillämpas fördjupningsämnet med partnerföretagets situation. Våra kursansvariga har i regel gedigen erfarenhet från näringslivet parallellt med akademisk meritering. Även gästföreläsare speglar sin syn på de specifika ämnena och att utveckla, driva och leda företag.

Året som helhet leder fram till en Ekonomie Magisterexamen (One-year Master). 
En magister översätts till "One-year Master" på engelska.

Kursmoment

Innovation och företagssamhet 10 hp

Den första delkursen belyser entreprenöriella processer för innovation och företagsamhet. Affärsmodellsbegrepp lyfts fram och strategier för innovation som ska leda till nya tjänster eller produkter diskuteras. Parallellt med delkursen  studeras det specifika företagets situation och ett företagsamt mindset börjar ta form.

Löpande delkurs: Att leda och expandera 7,5 hp

Att leda och expandera är ett kursmoment som parallellt innehåller tillämpat lärande i ett  partnerföretag. Kursen löper under hela läsåret och rapporter och PM som anpassas och presenteras för partnerföretags ledning utgör examination.  En tillväxtanalys genomförs i partnerföretaget. Du genomför även olika affärsutvecklingsuppdrag i team med några av dina studiekollegor. Ibland erbjuder vi externa företag möjligheten att  på plats hos dem genomföra sådana uppdrag, och vid andra tillffällen arbetar du och ditt team med ett uppdrag i ditt Partnerföretag.  Under delkursen skriver du också reflektionsrapporter från de ledningsmöten du har i företaget.

Officiell kursplan

 Vetenskaplig fördjupningsuppsats 15 hp

Partnerföretaget utgör även forskningsobjekt för examens-arbetet. Från september tills examensarbetet slutförs i maj förväntas data samlas till slutrapporten. Examensarbetet initieras således redan i september och intensifieras fr.o.m. mars månad.  Med fördjupningsarbetet analyserar, formulerar och presenteras ett problem med akademisk vetenskaplig metod. Uppsatskursens ledare är Fredrik Lavén. Tillämpningen två dagar i veckan i Partnerföretaget pågår parallellt även under uppsatsperioden mars-juni. 

Strategisk affärsutveckling 10 hp

I delkurs nummer två ges en inblick i vilka metoder som kan användas för strategisk utveckling samt hur man kan arbeta med värdeskapande och affärsförnyelse. Strategisk ledning diskuteras och affärsanalysering genomförs i partnerföretaget. Ett företag bjuds in till att presentera sina utmaningar och under en  halvdags workshop affärsutvecklar klassen bolaget och presenterar scenarion för företagets ledning.   

Förändringsledning 10 hp

Delkusren syftar till att ge perspektiv och öka kunskapen om olika globala strömningar eller förändringar som skapar tryck mot branscher, marknader, företaget eller dess omgivande affärslandskap. Även organisationens eller affärsmodellens bärkraftighet eller behov av kraftig förändring eller till och med transformation kan belysas. 

Löpande delkurs: Ledarskap och personlig utveckling 7,5 hp

I de så kallade lärteamen fördjupas kunskaper att både utveckla ett hållbart ledarskap och att få grupper och team att öka sin förmåga till samarbete.  I hög grad ställs krav på  personligt engagemang i att diskutera  värderingar, ledarskap, gruppdynamik och organisationskultur. Parallellt lärs grunderna i coaching ut. Gruppträffar och workshops är dialogbaserade där du som student genom hög delaktighet personligen speglar ditt succesiva lärande under året.