MATIX - att utveckla, driva & leda

Att driva och leda företag i expansion är komplext och resurserna är ofta begränsade. Till det kommer tuff konkurrens, omogen marknad eller kanske en känslig tillväxtfas. MATIX fokuserar på att studenter och företag ser faktorerna för hur de kan ta sig förbi barriärer eller ta vara på möjligheter över tid. Vi kallar det helt enkelt för att leda företaget smartare!

Fem fokusområden för tillväxt

1. Innovation och företagsamhet (Sep-okt)

Vi rivstartar med att undersöka entreprenörskapet i partnerföretaget, dess förädlings- och förnyelseförmåga studeras av MATIX-studenten och hur det omsatts i affärer. Det ger perspektiv på nuläget och skapar en utgångspunkt för projekt inom  affärsutveckling, innovationsstrategier och värdeskapande i företaget.  Kursledare är Docent Björn Wikhamn (med bakgrund fr. bl. a. Accenture). Björn doktorerade på Entreprenöriella affärsmodeller och forskar nu inom innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan.

2. Tillväxtanalys (Okt-dec)

 Under hösten genomförs en tillväxtanalys av företaget. Nyckelpersoner i företaget intervjuas  och vi kartlägger tillväxtfas, styrkor och områden för att stärka de marknadsskapande krafterna. 

5. Vetenskapligt fördjupningsarbetet (Mars-Maj)

Ett avgränsat vetenskapligt arbete genomförs på våren som tillika utgör studentens avhandling och leder till ekonomie magisterexamen. I och med att studenten följer bolaget på plats varje vecka ändå från september uppstår möjligheten till gedigen datainsamling och djupanalys. Det vetenskapliga projektet kan vara ett avgränsat område inom något av det som behandlats ovan, alternativt ett helt nytt område. 
 

3. Strategisk affärsutveckling (Nov-Dec)

Att positionera sig i ett föränderligt affärslandskap ställer krav på begrepp som strategi och värdeskapande. Affärsanalyser genomförs i företaget liksom scenariostrategier för utveckling. Ekonomie doktor Fredrik Lavén  leder kursmomentet. Fredrik forskar kring flera strategiområden för affärsutveckling med särskilt intresse för värdeskapande omställning. Parallellt verkar Fredrik som strategikonsult för NormannPartners AB  i Stockholm. 

Praktiska projektarbeten - den andra sidan av myntet

De nämnda momenten är kärnan i MATIX och bidrar till att företaget stärker sina kunskaper och förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt ur flera dimensioner.
 Den andra konkreta nyttan som MATIX-studenterna bidrar till är de unika företagsspecifika projekt som kan genomföras i företaget.
Här läser du mer om exempel på företagsspecifika projekt.

4. Förändringsledning - Change Management & Business Transformation (Jan-Feb)

Globala omvärldsfaktorer påverkar idag alla företag oavsett marknad och storlek. Momentet syftar till att ge perspektiv och öka kunskapen om olika globala strömningar eller förändringar som skapar tryck mot branscher, marknader, företaget eller dess omgivande affärslandskap. Även organisationens eller affärsmodellens bärkraftighet eller behov av kraftig förändring eller till och med transformation kan belysas. Jonas Fasth är kursledare, han undervisar och forskar på Handelshögskolan kring tillväxtföretag. Jonas har mångårig erfarenhet av rådgivning och utbildning för företagsledare och tillväxtföretag.

Vår syn på affärsutveckling bygger i grunden på att öppna upp för nya perspektiv och tillföra nya kunskaper.